Forenzný audit

Odhalenie a prevencia podvodu si vyžaduje profesionálnu pomoc so skúsenosťami a príslušným know-how.

Keď sa v hospodársky ťažkých časoch ziskové prirážky znižujú a tantiémy pre výkonných vedúcich pracovníkov klesajú, môže utrpieť motivácia kľúčových osôb v spoločnostiach. Táto situácia vytvára predpoklady pre vyššie riziko podvodu a zneužitia zo strany samotnej spoločnosti napr. nasledovným spôsobom:

  • nesprávne prezentácie a zneužitia vo výkazníctve,
  • nesprávna prezentácia majetkových hodnôt z dôvodu sprenevery,
  • výdaje v rozpore s predpismi a neautorizované výdaje, najmä podplácanie a sprenevera peňazí spoločnosti,
  • vlastné obchody a obchody so spriaznenými osobami, vyplácanie skrytých provízií,
  • ignorovanie zákonných predpisov.

Odhalenie a prevencia podvodu si vyžaduje profesionálnu pomoc so skúsenosťami a príslušným know-how.