Audit

Poskytneme Vám pokojný spánok. 

Audítorské overenie účtovných závierok vykonáva naša spoločnosť v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami, ktoré korešpondujú s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Medzi najčastejšie poskytované služby v tejto oblasti patrí:

  • priebežný audit/previerka/overenie,
  • overenie individuálnej ročnej účtovnej závierky,
  • overenie konsolidovanej účtovnej závierky,
  • audity skupinových balíkov,
  • audit interného kontrolného systému,
  • due diligence,
  • overenie súladu údajov uvedených vo výročnej správe s údajmi uvedenými v individuálnej účtovnej závierke,
  • kontrola účtovej evidencie v spoločnostiach, ktoré nemajú povinný audit,
  • poradenstvo pri spracovaní účtovných závierok v spoločnostiach, ktoré nemajú povinný audit.