Účtovníctvo a daňovníctvo neziskových účtovných jednotiek

Neziskové organizácie svojim poslaním majú nezastupiteľné miesto v spoločnosti tým, že ponúkajú služby a pôsobia tam, kde trhové hospodárstvo s voľným predajom končí.   

Neziskové organizácie svojim poslaním majú nezastupiteľné miesto v spoločnosti tým, že ponúkajú služby a pôsobia tam, kde trhové hospodárstvo s voľným predajom končí. Špecifiká týchto neziskových organizácií súvisia s ich viaczdrojovým financovaním a ich všeobecnou prospešnosťou.

Základnú právnu normu pre vedenie účtovníctva tvorí Zákon o účtovníctve v aktuálnom znení. Neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200.000 eur, môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Ostatné jednotky musia postupovať podľa Postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v aktuálnom znení.

Výstupným produktom účtovníctva (jednoduchého, podvojného) je účtovná závierka. Prezentuje skutočnosti tak, aby používatelia účtovnej závierky ich mohli používať pri svojom rozhodovaní. Výkazy je možno vypĺňať v tvare „PDF“, dostupné sú na webovej stránke www.finance.gov.sk.

Neziskové účtovné jednotky, ktoré obdržali finančnú pomoc priamo z EÚ, sú v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 30 dní od prijatia finančnej pomoci povinné oznámiť výšku a účel, na ktorý bola finančná pomoc prijatá. Toto oznámenie sa vyhotovuje na tlačive, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004.

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti. Ak súhrn podielov zaplatenej dane je vyšší ako 3 320 EUR, potom je prijímateľ povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku (výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia a výrok audítora, ak má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom).

Ak súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v príslušnom kalendárom roku je vyšší ako 33.000 EUR, potom je povinnosť najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke.

Pre daňové účely je dôležité v účtovníctve zistiť a skontrolovať náklady a výnosy týkajúce sa hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti. Na základe Zákona o dani z príjmu sa príjmy (výnosy) členia:

  • príjmy, ktoré sú predmetom dane:

·         príjmy oslobodené (hlavná činnosť, ktorá generuje príjem a ktorá nie je podnikaním)

·         príjmy neoslobodené (predaj dlhodobého majetku, sponzoring, nájomné, podnikateľská činnosť)

·         príjmy zdanené zrážkou (úroky v banke, príjmy z podielových listov, príjmy Fondu prevádzky, údržby a opráv a iné)

  • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (dary fyzických a právnických osôb, dedičstvo, granty od súkromných nadácií).

Daň z príjmov sa počíta len z časti príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov (neoslobodených od dane z príjmu).

V súvislosti s predkladaním daňového priznania je možnosť presunúť termín na podanie daňového priznania o 3, resp. 6 mesiacov formou oznámenia. V súvislosti s presunom termínu o 6 mesiacov je potrebné si uvedomiť, že daňovník musí mať zdaniteľné príjmy plynúce zo zdroja v zahraničí (t.j. zdanené v zahraničí), aby si toto ustanovenie mohol uplatniť. 

Podľa Zákona o účtovníctve všetky neziskové organizácie, ktorých suma ročného podielu prijatej dane (tzv. 2% asignácia) je vyššia ako 35.000 EUR, a to za to účtovné obdobie, v ktorom boli tieto prostriedky použité, majú povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom. Okrem týchto neziskových organizácií majú povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak:

  • dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, sumu 33 193 EUR, alebo
  • všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia sumu 165 969 EUR,

Veríme, že Vás táto téma oslovila a čiastočne sme zodpovedali Vaše otázky. V prípade záujmu by sme radi zorganizovali školenie, na ktorom by sme na praktických príkladoch bližšie vysvetlili problematiku zdaňovania a účtovania neziskových organizácií.