Rôzne limity v Zákone o účtovníctve

Cieľom tohto blogu je zosumarizovať monetárne limity, ktoré definuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení (ďalej ako „Zákon o účtovníctve“).

Zatriedenie do veľkostných skupín (§2 Zákona o účtovníctve)

1. do skupiny „mikro“ účtovných jednotiek patria účtovné jednotky, ktoré spĺňajú aspoň dve z troch podmienok:

 • celková suma majetku nepresiahne 350 000 EUR,
 • čistý obrat nepresiahne 700 000 EUR,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahne 10.


2. do skupiny „malej“ účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku je vyššia ako 350 000 EUR, ale nižšia ako 4 000 000 EUR,
 • čistý obrat je vyšší ako 700 000 EUR, ale nižší ako 8 000 000 EUR,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov je vyšší ako 10, ale nepresiahol 50.


3. do skupiny „veľkej“  účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahne 4 000 000 EUR,
 • čistý obrat presiahne 8 000 000 EUR,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne 50.
  Pozn. posudzuje sa splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia; ak účtová jednotka splní podmienky za obe obdobia, zmení zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia.

4. Zostavenie účtovnej závierky podľa osobitných predpisov (§17a Zákona o účtovníctve)

 • konkrétne zadefinované účtovné jednotky zákonom,
 • obchodná spoločnosť, ak za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
  • celková suma majetku presiahla 170 000 000 EUR,
  • čistý obrat presiahol 170 000 000 EUR,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne 2000,
  • iné účtovné jednotky, ak sa tak rozhodnú (a spĺňajú požiadavky Zákona o účtovníctve)

5. Overenie účtovnej závierky audítorom (§19 Zákona o účtovníctve)

 • Obchodná spoločnosť, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto podmienok: 
  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 EUR,
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 EUR,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne 50.
 • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • spoločnosť, ktorej povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
 • ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa §17a.

6. Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku materskou účtovnou jednotkou (§22 Zákona o účtovníctve)

 • na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych jednotiek, sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
  • celková suma majetku materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 24 000 000 EUR,
  • čistý obrat materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 48 000 000 EUR,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 250.


7. za konsolidovaný celok sú po konsolidácii kapitálu, vzájomných vzťahov, výsledku hospodárenia, nákladov a výnosov splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 20 000 000 EUR,
 • čistý obrat materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 40 000 000 EUR,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 250.